วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

อบรมการทำหนังสือ POP UP


วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 อบรมการทำหนังสือ POP UP ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ทเขต 1 โดยโรงเรียนอนุบาลพยุห์ เป็นวิทยากร มีครูและนักเรียนร่วมเป็นวิทยากร เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ่น และยังทำให้นักเรียนรู้จัก คิด ออกแบบ และรู้จักวิเคราะห์เนื่อหาเพื่อสรุปนำเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง
นำความรู้มาเผยแพร่ให้ครูและได้ให้นักเรียนได้ฝึกทำกลุ่มละเรื่องแล้วนำไปทำในชั้นเรียน โดยให้ได้เข้าเล่ม นักเรียนทำได้ด้วยความสนใจและขยันและรายงานได้ในระดับดีมากทุกกลุ่ม                                      สำนวน สุภาษิต   จับปลาสองมือ

                                                              นำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น